Zobacz nasz kanał na YouTube

LOGOWANIE

Login:
Hasło:
Statystyki mojdomdlaciebie.pl
Liczba blogów:
221
Liczba postów:
2029
Liczba komentarzy:
3074
Aktualnie zalogowanych:
0
 

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1.
Usługa mojdomdlaciebie.pl świadczona jest przez spółkę Archeco sp. z o.o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-075) przy ul. Sosnowej 30/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268901, kapitał zakładowy: 50.000PLN, NIP 8942887065 REGON: 020407832, zwaną dalej Archeco lub Firmą.
1.2.
Świadczenie Usługi mojdomdlaciebie.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3.
Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi mojdomdlaciebie.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
1.4.
Przed założeniem bloga należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§ 2. DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
2.1.
Regulamin - niniejszy regulamin
2.2.
Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi mojdomdlaciebie.pl, która dokonała rejestracji bezpłatnego konta w systemie rejestracyjnym Usługi, posiadająca dane dostępowe do swojego konta i prowadząca w ramach Usługi swojego bloga.
2.3.
Usługa mojdomdlaciebie.pl, Usługa - usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Archeco, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie internetowych dzienników bodowy ( blogów ) oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu.
2.4.
Blog - internetowy dziennik budowy Użytkownika. Prowadzony przez niego samodzielnie, za pomocą udostępnionych w serwisie narzędzi i zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
2.5.
Serwis mojdomdlaciebie.pl, Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.
2.6.
Materiały - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, grafiki, skany, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi mojdomdlaciebie.pl
2.7.
Administrator - pracownik Firmy uprawniony do dokonywania zmian w serwisie.
§ 3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
3.1.
Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3.2.
Użytkownik dokonując rejestracji na stronach Serwisu, akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu oraz zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych informacji przez Archeco w celach marketingowych oraz statystycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).
3.3.
Użytkownik potwierdza zgodność wprowadzanych danych ze stanem faktycznym.
3.4.
Każdy z Użytkowników dysponuje stałym prawem wglądu do swoich danych i możliwością poprawiania ich.
§ 4. USŁUGA
4.1.
Korzystanie z Usługi mojdomdlaciebie.pl i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.
4.2.
Korzystanie z Usługi mojdomdlaciebie.pl jest całkowicie bezpłatne.
4.3.
Użytkownik udziela Archeco zgody na wykorzystywanie blogów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi.
4.4.
Wszelkie działania wymienione w punkcie 3., będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.
4.5.
Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów.
4.6.
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
 • nie zakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
 • działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
 • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,
 • niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu mojdomdlaciebie.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
 • nieumieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika,
 • nie zakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
 • nie zakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
4.7.
Archeco nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z blogów, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
 • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego bloga,
 • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, niezawinione przez Archeco (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła przez osobę trzecią),
 • udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
 • informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
4.8.
Archeco zastrzega sobie prawo do:
 • okresowego wyłączania Serwisu mojdomdlaciebie.pl bez uprzedniego powiadomienia,
 • skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na serwerach Serwisu mojdomdlaciebie.pl,
 • całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika na stronach Serwisu mojdomdlaciebie.pl.
4.9.
Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje konto lub swojego bloga.
4.10.
Wiarygodność treści blogów w Serwisie mojdomdlaciebie.pl oraz same blogi nie są kontrolowane przez Archeco. Archeco zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji blogów przez Użytkowników.
4.11.
Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie mojdomdlaciebie.pl, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
§ 5. PRAWA AUTORSKIE
5.1.
Wszelkie prawa autorskie do całego Serwisu oraz związanych z nim rozwiązań technologicznych przysługują Archeco.
5.2.
Archeco udostępnia Użytkownikowi Serwis w celu obsługi własnego bloga/dziennika w ramach Serwisu.
5.3.
Przetwarzanie, kopiowanie, rozpowszechnianie w całości lub w części materiałów opublikowanych przez użytkowników w Serwisie bez pisemnej zgody użytkowników stanowi naruszenie praw autorskich Użytkownika zgodnie z podstawą prawną - Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170 4. Użytkownik serwisu zgadza się na publikację dodanych przez siebie fotografii na stronach serwisów Archeco (domdlaciebie.com.pl)
§ 6. PRAWA I OBIOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
6.1.
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Prawa oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet
6.2.
Użytkownik oświadcza, że:
 • Przedmiotowe Materiały (treści, zdjęcia, skany, grafiki, rysunki i inne) wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
 • Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
 • Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.
 • Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Firmy w związku z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego wprowadzania i aktualizacji wszystkich materiałów w blogu przy pomocy dostępnych funkcji po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownika w Serwisie.
 • Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania w serwisie zdjęć, grafik, tekstów i innych będących sprzecznymi z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi lub naruszającymi obowiązujące normy prawne.
 • Użytkownik zobowiązuje się do nie umieszczania reklam produktów oraz tworzenia blogów wyłącznie w celach reklamowych. Blogi takie będą blokowane lub całkowicie usuwane bez informowania właścicieli.
 • Użytkownik zobowiązuje się do prowadzenia bloga budowlanego zawierającego treści dotyczące budowy lub przebudowy budynku lub lokalu mieszkalnego. Pozostałe blogi będą blokowane lub usuwane bez informowania właścicieli.
§ 7. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I PRAWA FIRMY
7.1.
Serwis dostępny jest całą dobę. Firma zastrzega sobie prawo do robienia okresowych przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, związanych z obsługą i konserwacją Serwisu.
7.2.
Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty Użytkownika z tytułu korzystania z Serwisu.
7.3.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone przez Użytkownika i inne osoby z Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania.
7.4.
Firma zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Serwisu.
7.5.
Firma zastrzega sobie prawo usunięcia dowolnego bloga, bez podania przyczyny.
7.6.
Firma dołoży wszelkich starań, aby działanie Serwisu pozbawione było wad technicznych.
7.7.
Firma zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu blogów bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji na stronach internetowych Serwisu.
7.8.
W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są wymienione i nazwane w niniejszym Regulaminie jako zakazane, jednakowoż naruszają prawem chronione interesy innych Użytkowników lub Archeco, Archeco może zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania podejmowania tych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowane to będzie jak naruszenie regulaminu, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
7.9.
W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego blog zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. Podjęcie decyzji o regulaminowym zamknięciu bloga lub konta blogowego jest nieodwołalne i nie zobowiązuje Archeco do udzielania wyjaśnień autorom usuwanych blogów.
§ 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI
8.1.
Archeco informuje, iż podczas korzystania z Usługi w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
8.2.
Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
8.3.
Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
 • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
 • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych użytkowników,
 • nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
 • nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php
 • nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.
§ 9. DANE OSOBOWE
9.1.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia bloga w ramach Usługi mojdomdlaciebie.pl jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: imię i nazwisko lub pseudonim, adres email.
9.2.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Archeco sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Sosnowej 30/2. Dane te mogą być przez Archeco przekazywane kontrahentom Archeco wyłącznie w celu realizacji Usługi.
9.3.
Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:
 • są one zgodne z prawdą,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Archeco w celu promocji (marketingu) produktów i firm.
9.4.
Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie na adres Archeco Sp. z o.o., 55-075 Bielany Wrocławskie , ul. Sosnowa 30/2.
9.5.
Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Archeco danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem konta tego Użytkownika.
9.6.
Konta blogowe, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Usługi mojdomdlaciebie.pl.
§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.
Archeco nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10.2.
Archeco nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Archeco szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
10.3.
Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Usługą prosimy kierować na adres: admin@mojdomdlaciebie.pl
10.4.
Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres: admin@mojdomdlaciebie.pl
10.5.
W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
10.6.
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Firmy.
§ 11. ZMIANY REGULAMINU
11.1.
Archeco zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
11.2.
Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem https://mojdomdlaciebie.pl/regulamin i zapoznawania się z nimi.
11.3.
Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie mojdomdlaciebie.pl pod adresem https://mojdomdlaciebie.pl/regulamin. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach Serwisu.
Załóż bloga | Zaloguj się | Strona główna | BLOGI | Projekty domów | Pomoc | Regulamin | Polityka cookies | Kontakt
Sprzedaż projektów domów - Dom Dla Ciebie
Copyrights 2008-2009 © Archeco Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
X

Serwis mojdomdlaciebie.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez mojdomdlaciebie.pl lub podmioty trzecie w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka dotycząca cookies

AKCEPTUJĘ